Regulamin

REGULAMIN 18. LUBELSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. 18. Lubelski Festiwal Filmowy, zwany dalej Festiwalem, który organizuje działający w Centrum Kultury Kinoteatr Projekt, zwany dalej Organizatorem, odbędzie się w dniach 22.11-30.11.2024 r. w Centrum Kultury w Lublinie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu lub skrócenia jego trwania.


2. Festiwal planowany jest w formule stacjonarnej (wydarzenia odbędą się w przestrzeniach budynków z udziałem widowni). W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, na którą Organizator nie ma wpływu, uniemożliwiającej zorganizowanie Festiwalu w formule stacjonarnej, organizator nie wyklucza przeprowadzania pokazów w formule online.


3. Producentem Festiwalu jest Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12.


4. Festiwal skierowany jest do twórców z całego świata. Celem Festiwalu jest promocja oryginalnego, odważnego, zrealizowanego z myślą o widzu, jak również nowatorskiego w podejściu do formy i treści repertuaru. Festiwal prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną mającą na celu rozwój lokalnej społeczności.
W związku z bestialską inwazją Rosji na niepodległą Ukrainę, wyznając uniwersalne humanistyczne wartości, których broni naród ukraiński, w 2024 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów produkcji rosyjskiej oraz koprodukowanych z udziałem producentów zarejestrowanych jako podmioty prawne i gospodarcze na terytorium Federacji Rosyjskiej.


II. KONKURSY


5. W ramach Festiwalu odbywa się 7 konkursów filmów krótkometrażowych (o czasie trwania max. 30 min):


a) FOKUS: EMOCJE – do konkursu kwalifikują się podejmujące trudne tematy, wywołujące w odbiorcy silne uczucia filmy, których głównym tematem są emocje.


b) FOKUS: TEMAT – do konkursu kwalifikują się filmy podejmujące aktualne i ważne społecznie tematy.


c) FOKUS: POMYSŁ – do konkursu kwalifikują się filmy zawierające zaskakujące pomysły, twórczo wykorzystujące konwencję.


d) FOKUS: EKSPERYMENT – do konkursu kwalifikują się filmy, których twórcy szukają nowych form artystycznego wyrazu dla przekazania interesującej treści i eksperymenty filmowe.


e) FOKUS: DZIECI – do konkursu kwalifikują się filmy skierowane do dzieci, unikające infantylizmu i prezentujące wysoki poziom artystyczny.


f) FOKUS: ANIMACJA – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne filmy animowane poruszające ważne tematy lub opowiadające oryginalne historie.


g) FOKUS: DOKUMENT – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne i dobrze przygotowane filmy dokumentalne.


6. W ramach Festiwalu odbywa się również konkurs FOKUS: STORYTELLING przeznaczony dla średniometrażowych i pełnometrażowych produkcji fabularnych (filmy animowane i aktorskie o czasie trwania min. 40 min) zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym i technicznym z wyraźnie autorskim podejściem twórczym, szukających oryginalnych form narracji.


7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw konkursów, do stworzenia dodatkowych konkursów (poza wymienionymi w pkt. 5 i 6) oraz nieorganizowania wybranych konkursów (spośród wymienionych w pkt. 5 i 6)


III. WARUNKI KWALIFIKACJI FILMU DO SELEKCJI


8. Do konkursów można zgłaszać filmy:


a) wyprodukowane nie wcześniej niż 1.01.2022 r. wykonane dowolną techniką animowane, dokumentalne i aktorskie filmy krótkometrażowe o czasie trwania nieprzekraczającym 30 min (wraz z napisami końcowymi),


b) wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. filmy fabularne (aktorskie i animowane) o czasie trwania min. 40 minut (wraz z napisami końcowymi). Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy dokumentalne o czasie trwania przekraczającym 30 minut.


9. Podmiot zgłaszający film powinien posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanego filmu lub powinien być upoważniony przez właściciela praw autorskich do zgłoszenia filmu do selekcji.


10. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego reżysera/reżyserki.


11. Filmy, które były już zgłaszane do poprzednich edycji Festiwalu nie zostaną dopuszczone do selekcji.


IV. SELEKCJA KONKURSOWA


12. Filmy do selekcji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy FilmFreeway (http://filmfreeway.com/festival/LublinFF) wraz z obowiązkowymi załącznikami.
Obowiązkowe załączniki to:


a) lista dialogowa z TC w języku angielskim w formacie .srt
W przypadku filmów w języku polskim dopuszczalne jest także zgłoszenie filmu z napisami angielskimi stanowiącymi integralną część obrazu (tzw. hardsubs).


b) min. 2 kadry z filmu w formacie .jpg


c) zdjęcie reżysera/reżyserów w formacie .jpg


Plakat do filmu w formacie .jpg lub .pdf nie jest obowiązkowym załącznikiem, ale jeżeli zgłaszający prześle go organizatorom (rozmiar plakatu A3, rozdzielczość 300 DPI) może on zostać wystawiony w trakcie trwania Festiwalu w Centrum Kultury w Lublinie.


W przypadku problemów technicznych z przesłaniem przez platformę FilmFreeway obowiązkowych załączników dopuszczalne jest przesłanie ich (ale nie samego zgłoszenia) za pośrednictwem maila na adres: festival@lff.lublin.pl Temat wiadomości powinien zawierać tytuł filmu i nazwisko reżysera/reżyserki.


13. Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje i materiały. W przypadku nieprzesłania ich w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w selekcji.


14. Filmy można zgłaszać bezpłatnie w terminie 15.02.2024-13.03.2024 r.


15. Od 14.03.2024 r. za wszystkie zgłoszenia za pośrednictwem platformy FilmFreeway pobierana będzie opłata:


a) w terminie 14.03.2024-30.04.2024 r. – 6 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)


b) w terminie 01.05.2024-01.06.2024 r.– 20 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)


Z obowiązku wnoszenia opłaty w wymienionych w pkt. 15 okresach zwolnione są podmioty, które zgłaszają filmy produkcji ukraińskiej. Podmiot zgłaszający film do konkursu może (w uzasadnionych przypadkach) zwrócić się do Organizatora z prośbą o wydanie darmowego waivera wysyłając wiadomość mailową na adres festival@lff.lublin.pl.


16. Filmy zgłoszone po 01.06.2024 r. nie wezmą udziału w tegorocznej selekcji.


17. Kopie selekcyjne filmów muszą być dostępne do odtwarzania w formie streamingu internetowego co najmniej do czasu poinformowania zgłaszającego o wynikach selekcji. Nie przyjmujemy do selekcji filmów na płytach DVD, Blu-ray, ani innych nośnikach fizycznych.


18. Filmy na Festiwal dopuszcza do udziału w konkursach oraz kwalifikuje powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, która przydziela wybrane filmy do poszczególnych konkursów. Komisja ma prawo wyboru do sekcji pokazów tematycznych filmów niezakwalifikowanych do konkursów.


19. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursów zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu www.lff.lublin.pl po zakończeniu obrad Komisji Kwalifikacyjnej. Zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową przez Organizatora o wynikach Selekcji.


20. Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się nie wycofać filmu z udziału w programie Festiwalu po ogłoszeniu wyników Selekcji.


V. POKAZY FESTIWALOWE


21. W przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu podmiot zgłaszający musi przesłać Organizatorowi następujące materiały:


a) kopię projekcyjną filmu zapisaną w pliku .mov lub .mp4 z użyciem kodeka H.264 w rozdzielczości 1080p (bez przeplotu) lub wyższej ze zintegrowanymi napisami w języku angielskim,


b) listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt zsynchronizowaną z kopią projekcyjną (dotyczy tylko filmów niepolskojęzycznych),


c) listę festiwali, na których film był do tej pory prezentowany z ewentualnym wskazaniem otrzymanych nagród,


d) informację, czy projekcja na Festiwalu będzie polską, europejską lub światową premierą (projekcje nie odbędą się przed 22.11.2024 r.).


22. W przypadku filmów pełnometrażowych dopuszczalne jest zgłoszenie kopii pokazowej w formacie DCP lub Blu-ray.


23. Kopię projekcyjną wraz z pozostałymi informacjami można wysłać za pomocą linku do pobrania pliku na adres festival@lff.lublin.pl lub pocztą/kurierem na pendrivie z plikiem na adres:


Kinoteatr Projekt
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
POLSKA
z dopiskiem „LFF”


24. Nieprzesłanie w wymaganym terminie materiałów wymienionych w pkt. 21 może skutkować usunięciem filmu z programu Festiwalu. Jednocześnie po przyjęciu kopii pokazowej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych kopii pokazowych tego samego filmu, jeżeli warunki czasowe i techniczne nie pozwolą w ocenie Organizatora na odpowiednie dostosowanie jej do projekcji na Festiwalu.


25. Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki pocztowej lub kurierskiej kopii pokazowej.


26. Przesłany nośnik staje się własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przenośnych dysków twardych z kopią DCP).


27. Organizator nie pobiera opłat za udział filmu w pokazach konkursowych lub tematycznych.


28. Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych. Podmiot zgłaszający film udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik (w salach kinowych, innych pomieszczeniach i w ramach pokazów plenerowych).


VI. UDZIAŁ W FESTIWALU (REPREZENTACJA FILMU)


29. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. W przypadku konieczności wprowadzenia formuły online dostęp do części wydarzeń może być ograniczony terytorialnie do granic Polski.


30. Organizator zapewnienia ograniczoną pulę bezpłatnych miejsc noclegowych max. 2 osobom reprezentującym film zakwalifikowany do programu Festiwalu, o ile nie zaistnieją niezależne od Organizatora okoliczności ograniczające możliwość przyjmowania gości. O przyznaniu darmowego noclegu decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność wolnych miejsc.


31. Organizator nie pokrywa i nie refunduje kosztów podróży i wyżywienia uczestników Festiwalu.


32. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę ich rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych na uczestnictwo w Festiwalu. Ponadto muszą wyznaczyć pełnoletniego opiekuna, który będzie z nimi uczestniczył w Festiwalu.


VII. NAGRODY


33. Filmy zakwalifikowane do konkursów ocenia Jury powołane przez Organizatora spośród wybitnych przedstawicieli świata filmu.


34. Obrady Jury mają charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


35. W każdym konkursie filmów krótkometrażowych przewidziana jest jedna nagroda. Zwycięzca każdego z tych konkursów otrzyma statuetkę Złotego Mrówkojada i dyplom. Jury może również przyznać wyróżnienie lub wyróżnienia. Ich laureaci nie otrzymują jednak statuetki, a jedynie dyplom.


36. Reżyser/reżyserka, który/a otrzyma Grand Prix w konkursie FOKUS: STORYTELLING poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową w wysokości 4000 zł.


37. Jury przyznaje również wybranemu spośród wszystkich konkursowych filmów krótkometrażowych Grand Prix Konkursów Filmów Krótkometrażowych. Reżyser/reżyserka nagrodzonego w ten sposób filmu poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową w wysokości 4000 zł.


38. Wszystkie filmy zakwalifikowane do programu Festiwalu biorą udział w Konkursie Publiczności na najlepszy film. W związku z tym po przeliczeniu głosów publiczności na poszczególne filmy, zostanie przyznany specjalny Złoty Mrówkojad Publiczności wraz z nagrodą finansową w wysokości 2000 zł.


39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród finansowych wspomnianych w pkt. 36-38 lub ustanowienia dodatkowych nagród finansowych.


40. Organizator przyznaje również wybranemu przez siebie filmowi Nagrodę im. Krzysztofa Szota.


41. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie organizowania oficjalnego zakończenia Festiwalu w formie stacjonarnej, a jedynie w formie transmisji online.


42. Autorzy nagrodzonych filmów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w oficjalnym zakończeniu Festiwalu powinni przysłać na adres: festival@lff.lublin.pl krótkie (ok. 1 min) nagranie wideo z podziękowaniem za otrzymanie nagrody niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej.


43. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie reżyserom/reżyserkom nagrodzonych filmów na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe.


44. Statuetki Złotego Mrówkojada i dyplomy mogą być odbierane osobiście przez laureatów/laureatki lub wyznaczonych przez nich reprezentantów/reprezentantki podczas oficjalnego zakończenia festiwalu lub w siedzibie Centrum Kultury w Lublinie w uzgodnionym z Organizatorem terminie. Organizator może również przesłać przesyłką kurierską statuetkę i dyplom na adres wskazany przez laureata/laureatkę.


45. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.


VIII. INNE USTALENIA


46. Podmiot zgłaszający udziela Organizatorowi następujących licencji:


a) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik;


b) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach;


c) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment z filmu do 10% czasu filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem (druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media: radio, telewizja, kino itp.);


d) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na przetłumaczenie listy dialogowej na język polski i projekcje filmów z polskimi napisami (dotyczy filmów niepolskojęzycznych). Licencja obejmuje również opracowanie wersji napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji.


47. Udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo do okresu przeprowadzenia pokazów w ramach Festiwalu, ograniczonej terytorialnie do granic Polski licencji na publiczne udostępnienie filmu w formie dostępu online wiąże się z dodatkową zgodą podmiotu zgłaszającego, której można udzielić w formularzu zgłoszeniowym lub w formie pisemnej w postaci e-maila. Ewentualne udostępnianie filmu online obejmuje ograniczenie dostępu do filmu do terytorium Polski, 500 unikalnych odtworzeń bez możliwości pobrania pliku na dysk wewnętrzny użytkownika i konieczności podania dostarczonego przez Organizatora hasła dostępowego przez zarejestrowanego użytkownika. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania filmu online bez wyrażenia zgody podmiotu zgłaszającego.


48. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu. Podmiot zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi Podmiot Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.


49. Zgłoszenie filmu do konkursów jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.


50. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.


51. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.


52. Za wiążącą uznaje się polską wersję regulaminu.


53. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sądy powszechne w Lublinie.


54. Organizator ma prawo do zmiany wybranych zapisów niniejszego Regulaminu.


55. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


a) Administratorem danych osobowych Zgłaszającego/Autora jest Centrum Kultury w Lublinie (20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12) reprezentowanego przez Dyrektora – Rafała Kozińskiego. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych.


b) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora przetwarzane będą w celach:
– realizacji udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego,
– informacyjnych tzn. wysyłania informacji dotyczącej działalności programowej Centrum Kultury w Lublinie.


c) Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego/Autora, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


d) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


e) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora nie będą podlegały profilowaniu.


f) Zgłaszający/Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


g) Zgłaszający/Autor ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


h) Pomimo, że Zgłaszający/Autor dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, to jednak podanie ich jest warunkiem koniecznym udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego.