Regulamin

REGULAMIN 16. LUBELSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 2022

WERSJA UJEDNOLICONA PO ZMIANACH Z DNIA 9.03.2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 16. Lubelski Festiwal Filmowy, zwany dalej Festiwalem, który organizuje działający w Centrum Kultury Kinoteatr Projekt, zwany dalej Organizatorem, odbędzie się w dniach 18.11-26.11.2022 r. w Centrum Kultury w Lublinie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu lub skrócenia jego trwania.

2. Festiwal planowany jest w formule hybrydowej, tzn. wybrane pokazy i wydarzenia zostaną przeprowadzone w formie online, jednak większość wydarzeń odbędzie się tradycyjnie w przestrzeniach budynków z udziałem widowni. Organizator nie wyklucza również przeprowadzania całego Festiwalu w formule online. Ostateczna formuła Festiwalu będzie uzależniona od aktualnych państwowych przepisów sanitarnych obowiązujących w Polsce.

3. Producentem Festiwalu jest Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12.

4. Festiwal skierowany jest do twórców z całego świata, jednak z związku z agresją Rosji na Ukrainę Organizator podjął decyzję o wykluczeniu filmów produkcji rosyjskiej oraz koprodukowanych z udziałem producentów zarejestrowanych jako podmioty prawne i gospodarcze na terytorium Federacji Rosyjskiej z możliwości udziału w tegorocznej selekcji konkursowej. Celem Festiwalu jest promocja oryginalnego, odważnego, zrealizowanego z myślą o widzu, jak również nowatorskiego w podejściu do formy i treści repertuaru. Festiwal prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną mającą na celu rozwój lokalnej społeczności.

II. ZASADY WYBORU FILMÓW DO KONKURSÓW I POKAZÓW POZAKONKURSOWYCH

5. Filmy na Festiwal dopuszcza do udziału w konkursach oraz kwalifikuje powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, która przydziela wybrane filmy do poszczególnych konkursów.

6. Komisja ma prawo wybrać do sekcji pokazów pozakonkursowych filmy niezakwalifikowane do konkursów.

III. WARUNKI KWALIFIKACJI FILMU DO SELEKCJI

7. Do konkursów można zgłaszać filmy:

a) wyprodukowane nie wcześniej niż 1.01.2020 r. wykonane dowolną techniką animowane, dokumentalne i aktorskie filmy krótkometrażowe o czasie trwania nieprzekraczającym 30 min (wraz z napisami końcowymi),

b) pełnometrażowe aktorskie filmy fabularne o czasie trwania min. 60 minut (wraz z napisami końcowymi) wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.

8. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego autora.

9. Do selekcji niedopuszczane będą:

a) filmy animowane i dokumentalne o czasie trwania przekraczającym 30 minut (wraz z napisami końcowymi),

b) filmy, które były już zgłaszane do poprzednich edycji Festiwalu,

c) filmy wyprodukowane przed 1 stycznia 2020 r.

d) filmy zgłoszone po terminie zakończenia naboru określonego w pkt. 14 niniejszego regulaminu.

e) filmy produkcji rosyjskiej lub koprodukowane przy udziale producentów zarejestrowanych jako podmioty prawne i gospodarcze na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

9.1. Filmy, o których mowa w pkt. 9 ppkt. e, zgłoszone do konkursów przed publikacją treści ujednoliconej wersji regulaminu po zmianach, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane i nie będę przedmiotem obrad Komisji. Taka sama procedura obejmie zgłoszenia złożone od dnia publikacji ujednoliconej wersji regulaminu.  

IV. SELEKCJA KONKURSOWA

10. Podmiot zgłaszający film powinien posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanego filmu lub powinien być upoważniony przez właściciela praw autorskich do zgłoszenia filmu do selekcji.

11. Filmy do selekcji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy FilmFreeway (http://filmfreeway.com/festival/LublinFF) wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Obowiązkowe załączniki to:

a) lista dialogowa z TC w języku angielskim w formacie .srt

W przypadku filmów w języku polskim dopuszczalne jest także zgłoszenie filmu z napisami angielskimi stanowiącymi integralną część obrazu (tzw. hardsubs).

b) min. 2 kadry z filmu w formacie .jpg (300dpi)

c) zdjęcie reżysera/reżyserów w formacie .jpg (300 dpi)

Plakat do filmu w formacie .jpg lub .pdf nie jest obowiązkowym załącznikiem, ale jeżeli zgłaszający prześle go organizatorom (rozmiar plakatu A3, rozdzielczość 300 DPI) może on zostać wystawiony w trakcie trwania Festiwalu w Centrum Kultury w Lublinie.

W przypadku problemów technicznych z przesłaniem przez platformę FilmFreeway obowiązkowych załączników dopuszczalne jest przesłanie ich (ale nie samego zgłoszenia) za pośrednictwem maila na adres: festival@lff.lublin.pl Temat wiadomości powinien zawierać tytuł filmu i nazwisko reżysera/reżyserki.

12. Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje i materiały. W przypadku nieprzesłania ich w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w selekcji.

13. Filmy można zgłaszać bezpłatnie w terminie 15.02.2022-20.03.2022 r.

14. Od 21.03.2022 r. za wszystkie zgłoszenia za pośrednictwem platformy FilmFreeway pobierana będzie opłata:

a) w terminie 21.03.2021-01.05.2022 r. – 4 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)

b) w terminie 02.05.2022-05.06.2022 r.– 15 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)

14.1. Z obowiązku wnoszenia opłaty w wymienionych w pkt. 14 okresach zwolnione są podmioty, które zgłaszają filmy produkcji ukraińskiej. Podmiot zgłaszający film do konkursu może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wydanie darmowego waivera wysyłając wiadomość mailową na adres festival@lff.lublin.pl.   

15. Filmy zgłoszone po 05.06.2022 r. nie wezmą udziału w tegorocznej selekcji.

16. Kopie selekcyjne filmów muszą być dostępne do odtwarzania w formie streamingu internetowego co najmniej do czasu poinformowania zgłaszającego o wynikach selekcji. Nie przyjmujemy do selekcji filmów na płytach DVD, Blu-ray, ani innych nośnikach fizycznych.

16.1. Podmiot zgłaszający film do konkursu, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w regulaminie w dniu 9.03.2022, ma prawo wycofać zgłoszenie w terminie 14 dni od daty publikacji ujednoliconego tekstu regulaminu, tj. do 23.03.2022 włącznie.  

V. KONKURSY

17. W ramach Festiwalu odbywają się następujące konkursy filmów krótkometrażowych:

a) FOKUS: EMOCJE – do konkursu kwalifikują się podejmujące trudne tematy, wywołujące w odbiorcy silne uczucia filmy, których głównym tematem są emocje.

b) FOKUS: TEMAT – do konkursu kwalifikują się filmy podejmujące aktualne i ważne społecznie tematy.

c) FOKUS: POMYSŁ – do konkursu kwalifikują się filmy zawierające zaskakujące pomysły, twórczo wykorzystujące konwencję.

d) FOKUS: EKSPERYMENT – do konkursu kwalifikują się filmy, których twórcy szukają nowych form artystycznego wyrazu dla przekazania interesującej treści i eksperymenty filmowe.

e) FOKUS: DZIECI – do konkursu kwalifikują się filmy skierowane do dzieci, unikające infantylizmu i prezentujące wysoki poziom artystyczny.

f) FOKUS: ANIMACJA – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne filmy animowane poruszające ważne tematy lub opowiadające oryginalne historie.

g) FOKUS: DOKUMENT – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne i dobrze przygotowane filmy dokumentalne.

h) FOKUS: PEŁNY METRAŻ – do konkursu kwalifikują się oryginalne aktorskie filmy pełnometrażowe zrealizowane na wysokim poziomie artystycznym i technicznym.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw konkursów, do stworzenia dodatkowych konkursów (poza wymienionymi w pkt. 17) oraz nieorganizowania wybranych konkursów (spośród wymienionych w pkt. 17).

19. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursów zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu www.lff.lublin.pl po zakończeniu obrad Komisji Kwalifikacyjnej. Zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową przez Organizatora o wynikach Selekcji.

20.Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się nie wycofać filmu z udziału w konkursie po ogłoszeniu wyników Selekcji. 

21. W przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu podmiot zgłaszający musi przesłać Organizatorowi następujące materiały:

a) kopię projekcyjną filmu zapisaną w pliku .mov lub .mp4 z użyciem kodeka H.264 w rozdzielczości 1080p (bez przeplotu) lub wyższej ze zintegrowanymi napisami w języku angielskim,

b) listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt zsynchronizowaną z kopią projekcyjną (dotyczy tylko filmów niepolskojęzycznych),

c) listę festiwali, na których film był do tej pory prezentowany z ewentualnym wskazaniem otrzymanych nagród,

d) informację, czy projekcja na Festiwalu będzie polską, europejską lub światową premierą (projekcje nie odbędą się  przed 18.11.2021 r.).

22. W przypadku filmów pełnometrażowych dopuszczalne jest zgłoszenie kopii pokazowej w formacie DCP lub Blu-ray.

23. Kopię projekcyjną wraz z pozostałymi informacjami można wysłać za pomocą linku do pobrania pliku na adres festival@lff.lublin.pl lub pocztą/kurierem na pendrivie z plikiem na adres:

Kinoteatr Projekt

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12

20-007 Lublin

POLSKA

z dopiskiem „LFF”

24. Nieprzesłanie w wymaganym terminie materiałów wymienionych w pkt. 21 może skutkować usunięciem filmu z programu Festiwalu. Jednocześnie po przyjęciu kopii pokazowej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych kopii pokazowych tego samego filmu, jeżeli warunki czasowe i techniczne nie pozwolą w ocenie Organizatora na odpowiednie dostosowanie jej do projekcji na Festiwalu.

25. Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki pocztowej lub kurierskiej kopii pokazowej.

26. Przesłany nośnik staje się własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przenośnych dysków twardych z kopią DCP).

27. Organizator nie pobiera opłat za udział filmu w pokazach konkursowych lub pozakonkursowych.

28. Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych. Podmiot zgłaszający film udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik (w salach kinowych, innych pomieszczeniach i w ramach pokazów plenerowych). Udostępnianie filmu online w ramach Festiwalu wymaga osobnej nieodpłatnej licencji. Zasady dotyczące nieodpłatnej licencji na pokazy online zawarte są w pkt. 47 niniejszego regulaminu. 

29. Organizator nie pokrywa i nie refunduje kosztów podróży i wyżywienia uczestników Festiwalu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zapewnienia noclegu uczestnikom Festiwalu pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna w Polsce oraz budżet Festiwalu. 

30. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. W przypadku konieczności wprowadzenia formuły online dostęp do części wydarzeń może być ograniczony terytorialnie do granic Polski.

31. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących na terenach obiektów zasad sanitarnych. 

32. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę ich rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych na uczestnictwo w Festiwalu. Ponadto muszą wyznaczyć pełnoletniego opiekuna, który będzie z nimi uczestniczył w Festiwalu.

VI. NAGRODY

33. Filmy zakwalifikowane do konkursów ocenia Jury powołane przez Organizatora spośród wybitnych przedstawicieli świata filmu.

34. Obrady Jury będą miały charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

35. W każdym konkursie filmów krótkometrażowych przewidziana jest jedna nagroda. Zwycięzca każdego z tych konkursów otrzyma statuetkę Złotego Mrówkojada. Jury może również przyznać wyróżnienie lub wyróżnienia. Ich laureaci nie otrzymują jednak statuetki, a jedynie dyplom.

36. Reżyser/reżyserka, który/a otrzyma Grand Prix w konkursie FOKUS: PEŁNY METRAŻ poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

37. Jury przyznaje również wybranemu spośród wszystkich konkursowych filmów krótkometrażowych Grand Prix Konkursów Filmów Krótkometrażowych. Reżyser/reżyserka nagrodzonego w ten sposób filmu poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

38. Wysokość nagród finansowych, o których mowa w pkt. 36 i 37 wynosi 4000 zł każda.  Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród finansowych (poza wspomnianymi w pkt. 36 i 37).

39. Wszystkie filmy zakwalifikowane do programu Festiwalu biorą udział w Konkursie Publiczności na najlepszy film. W związku z tym po przeliczeniu głosów publiczności na poszczególne filmy, zostanie przyznany specjalny Złoty Mrówkojad Publiczności wraz z nagrodą finansową w wysokości 2000 zł. 

40. Organizator przyznaje również wybranemu przez siebie filmowi Nagrodę im. Krzysztofa Szota.

41. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie organizowania oficjalnego zakończenia Festiwalu w formie stacjonarnej, a jedynie w formie transmisji online.

42. Autorzy nagrodzonych filmów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w oficjalnym zakończeniu Festiwalu powinni przysłać na adres: festival@lff.lublin.pl krótkie (ok. 1 min) nagranie wideo z podziękowaniem za otrzymanie nagrody niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej.

43. Nagrody finansowe będą wypłacane na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe. 

44. Statuetki Złotego Mrówkojada i dyplomy mogą być odbierane osobiście przez laureatów/laureatki lub wyznaczonych przez nich reprezentantów/reprezentantki podczas oficjalnego zakończenia festiwalu lub w siedzibie Centrum Kultury w Lublinie w uzgodnionym z Organizatorem terminie. Organizator może również przesłać przesyłką kurierską statuetkę i dyplom na adres wskazany przez laureata/laureatkę. 

45. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

VII. INNE USTALENIA

46. Podmiot zgłaszający udziela Organizatorowi następujących licencji:

a) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik;

b) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach;

c) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment z filmu do 10% czasu filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem (druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media: radio, telewizja, kino itp.);

d) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na przetłumaczenie listy dialogowej na język polski i projekcje filmów z polskimi napisami (dotyczy filmów niepolskojęzycznych). Licencja obejmuje również opracowanie wersji napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji.

47. Udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo do okresu przeprowadzenia pokazów w ramach Festiwalu, ograniczonej terytorialnie do granic Polski licencji na publiczne udostępnienie filmu w formie dostępu online wiąże się z dodatkową zgodą podmiotu zgłaszającego, której można udzielić w formularzu zgłoszeniowym lub w formie pisemnej w postaci e-maila. Ewentualne udostępnianie filmu online obejmuje ograniczenie dostępu do filmu do terytorium Polski, 500 unikalnych odtworzeń bez możliwości pobrania pliku na dysk wewnętrzny użytkownika i konieczności podania dostarczonego przez Organizatora hasła dostępowego przez zarejestrowanego użytkownika. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania filmu online bez wyrażenia zgody podmiotu zgłaszającego.  

48. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu. Podmiot zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi Podmiot Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

49. Zgłoszenie filmu do konkursów jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.

50. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

51. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

52. Za wiążącą uznaje się polską wersję regulaminu.

53. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sądy powszechne w Lublinie.

54. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

55. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych Zgłaszającego/Autora jest Centrum Kultury w Lublinie (20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12) reprezentowanego przez Dyrektor – Aleksandra Szpechta. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych.

b) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora przetwarzane będą w celach:

– realizacji udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego,

– informacyjnych tzn. wysyłania informacji dotyczącej działalności programowej Centrum Kultury w Lublinie.

c) Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego/Autora, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) Dane osobowe Zgłaszającego/Autora nie będą podlegały profilowaniu.

f) Zgłaszający/Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Zgłaszający/Autor ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

h) Pomimo, że Zgłaszający/Autor dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, to jednak podanie ich jest warunkiem koniecznym udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego.

ANEKS DO REGULAMINU 16. LUBELSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 2022

Korzystając z prawa przysługującego zgodnie z pkt. 54 regulaminu Lubelskiego Festiwalu Filmowego Organizator wprowadza zmiany w regulaminie spowodowane reakcją na rozpoczętą 24.02.2022 roku agresję Rosji na Ukrainę. Zmiany dotyczą następujących zapisów regulaminu:

  • W pkt. 4 zmieniono brzmienie zdania na: „Festiwal skierowany jest do twórców z całego świata, jednak z związku z agresją Rosji na Ukrainę Organizator podjął decyzję o wykluczeniu filmów produkcji rosyjskiej oraz koprodukowanych z udziałem producentów zarejestrowanych jako podmioty prawne i gospodarcze na terytorium Federacji Rosyjskiej z możliwości udziału w tegorocznej selekcji konkursowej”.
  • W pkt. 9 dodano wyłączenie zawarte w podpunkcie e w brzmieniu: „filmy produkcji rosyjskiej lub koprodukowane przy udziale producentów zarejestrowanych jako podmioty prawne i gospodarcze na terytorium Federacji Rosyjskiej”.
  • Dodano punkt 9.1. w brzmieniu: „Filmy, o których mowa w pkt. 9 ppkt. e, zgłoszone do konkursów przed publikacją treści ujednoliconej wersji regulaminu po zmianach, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane i nie będę przedmiotem obrad Komisji. Taka sama procedura obejmie zgłoszenia złożone od dnia publikacji ujednoliconej wersji regulaminu”.
  • Dodano punkt 14.1. w brzmieniu: „Z obowiązku wnoszenia opłaty w wymienionych w pkt. 14 okresach zwolnione są podmioty, które zgłaszają filmy produkcji ukraińskiej. Podmiot zgłaszający film do konkursu może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wydanie darmowego waivera wysyłając wiadomość mailową na adres festival@lff.lublin.pl”.
  • Dodano punkt 16.1. w brzmieniu: „Podmiot zgłaszający film do konkursu, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w regulaminie w dniu 9.03.2022 ma prawo wycofać zgłoszenie w terminie 14 dni od daty publikacji ujednoliconego tekstu regulaminu, tj. do 23.03.2022 włącznie”.  

Ujednolicona wersja regulaminu ze zmianami wprowadzonymi niniejszym aneksem zastępuje poprzednią wersję i uchyla jej obowiązywanie. Od dnia 9.03.2022 jedyną wiążącą wersją regulaminu jest tekst ujednolicony. Podmioty zgłaszające filmy do konkursów, które nie wyrażają zgody na wprowadzone aneksem zmiany mają prawo do wycofania zgłoszeń zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 16.1. tekstu ujednoliconego regulaminu.