Regulamin LFF

REGULAMIN LUBELSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lubelski Festiwal Filmowy, zwany dalej Festiwalem, który organizuje działający w Centrum Kultury Kinoteatr Projekt, zwany dalej Organizatorem, odbędzie się w dniach 23.11-28.11.2020 r. w Centrum Kultury w Lublinie.

2. Producentem Festiwalu jest Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12.

3. Festiwal skierowany jest do twórców z całego świata. Celem Festiwalu jest promocja oryginalnego, odważnego, zrealizowanego z myślą o widzu, jak również nowatorskiego w podejściu do formy i treści repertuaru. Festiwal prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną mającą na celu rozwój lokalnej społeczności.

II. ZASADY WYBORU FILMÓW DO KONKURSÓW I POKAZÓW POZAKONKURSOWYCH

4. Filmy na Festiwal dopuszcza do udziału w konkursach oraz kwalifikuje powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, która przydziela wybrane filmy do poszczególnych konkursów.

5. Komisja ma prawo wybrać do sekcji pokazów pozakonkursowych filmy niezakwalifikowane do konkursów.

III. WARUNKI KWALIFIKACJI FILMU DO SELEKCJI

6. Do konkursów można zgłaszać filmy:

a) wyprodukowane nie wcześniej niż 1.01.2018 r. wykonane dowolną techniką animowane, dokumentalne i fabularne filmy krótkometrażowe o czasie trwania nieprzekraczającym 30 min (wraz z napisami końcowymi),

b) pełnometrażowe aktorskie filmy fabularne o czasie trwania min. 60 minut (wraz z napisami końcowymi) wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.

c) Można również zgłaszać krótkometrażowe filmy wykonane w technologii Virtual Reality i 3600, jednak w 2020 roku nie przewiduje się utworzenia dla nich specjalnego konkursu (zostaną zaprezentowane na specjalnych pokazach pozakonkursowych).

7. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego autora.

8. Do selekcji niedopuszczane będą:

a) filmy animowane i dokumentalne o czasie trwania przekraczającym 30 minut (wraz z napisami końcowymi),

b) filmy, które były już zgłaszane do poprzednich edycji Festiwalu,

c) filmy wyprodukowane przed 1 stycznia 2018 r.

d) filmy zgłoszone po terminie zakończenia naboru określonego w pkt. 14 niniejszego regulaminu.

IV. SELEKCJA KONKURSOWA

9. Podmiot zgłaszający film powinien posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanego filmu lub powinien być upoważniony przez właściciela praw autorskich do zgłoszenia filmu do selekcji.

10. Filmy do selekcji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy FilmFreeway (http://filmfreeway.com/festival/LublinFF) wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Obowiązkowe załączniki to:

a) lista dialogowa z TC w języku angielskim w formacie .srt

W przypadku filmów w języku polskim dopuszczalne jest także zgłoszenie filmu z napisami angielskimi stanowiącymi integralną część obrazu (tzw. hardsubs).

b) min. 2 kadry z filmu w formacie .jpg (300dpi)

c) zdjęcie reżysera/reżyserów w formacie .jpg (300 dpi)

Plakat do filmu w formacie .jpg lub .pdf nie jest obowiązkowym załącznikiem, ale jeżeli zgłaszający prześle go organizatorom (rozmiar plakatu A3, rozdzielczość 300 DPI) może on zostać wystawiony w trakcie trwania Festiwalu w Centrum Kultury w Lublinie.

W przypadku problemów technicznych z przesłaniem przez platformę FilmFreeway obowiązkowych załączników dopuszczalne jest przesłanie ich (ale nie samego zgłoszenia) za pośrednictwem maila na adres: festival@lff.lublin.pl Temat wiadomości powinien zawierać tytuł filmu i nazwisko reżysera/reżyserki.

11. Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje i materiały. W przypadku nieprzesłania ich w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w selekcji.

12. Filmy można zgłaszać bezpłatnie w terminie 17.02.2020 - 22.03.2020 r.

13. Od 23.03.2019 za wszystkie zgłoszenia za pośrednictwem platformy FilmFreeway pobierana będzie opłata:

a) w terminie 23.03.2020 -19.04.2020 r. – 3 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)

b) w terminie 20.04.2020-17.05.2020 r. – 15 $ za każdy film (płatne za pośrednictwem platformy FilmFreeway)

14. Filmy zgłoszone po 17.05.2020 r. nie wezmą udziału w tegorocznej selekcji.

15. Kopie selekcyjne filmów muszą być dostępne do odtwarzania w formie streamingu internetowego co najmniej do czasu poinformowania zgłaszającego o wynikach selekcji. Nie przyjmujemy do selekcji filmów na płytach DVD, Blu-ray, ani innych nośnikach fizycznych.

V. KONKURSY

16. W ramach Festiwalu odbywają się następujące konkursy filmów krótkometrażowych:

a) FOKUS: EMOCJE – do konkursu kwalifikują się podejmujące trudne tematy, wywołujące w odbiorcy silne uczucia filmy, których głównym tematem są emocje.

b) FOKUS: TEMAT – do konkursu kwalifikują się filmy podejmujące aktualne i ważne społecznie tematy.

c) FOKUS: POMYSŁ – do konkursu kwalifikują się filmy zawierające zaskakujące pomysły, twórczo wykorzystujące konwencję.

d) FOKUS: EKSPERYMENT – do konkursu kwalifikują się filmy, których twórcy szukają nowych form artystycznego wyrazu dla przekazania interesującej treści i eksperymenty filmowe.

e) FOKUS: DZIECI – do konkursu kwalifikują się filmy skierowane do dzieci, unikające infantylizmu i prezentujące wysoki poziom artystyczny.

f) FOKUS: ANIMACJA – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne filmy animowane poruszające ważne tematy lub opowiadające oryginalne historie.

g) FOKUS: DOKUMENT – do konkursu kwalifikują się formalnie oryginalne i dobrze przygotowane filmy dokumentalne.

h) FOKUS: PEŁNY METRAŻ – do konkursu kwalifikują się oryginalne fabularne aktorskie filmy pełnometrażowe zrealizowane na wysokim poziomie artystycznym i technicznym.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw konkursów, do stworzenia dodatkowych konkursów (poza wymienionymi w pkt. 16) oraz nieorganizowania wybranych konkursów (spośród wymienionych w pkt. 16).

18. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursów zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu www.lff.lublin.pl po zakończeniu obrad Komisji Kwalifikacyjnej. Zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową przez Organizatora o wynikach Selekcji.

19.Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się nie wycofać filmu z udziału w konkursie po ogłoszeniu wyników Selekcji.

20. W przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu podmiot zgłaszający musi przesłać Organizatorowi następujące materiały:

a) kopię projekcyjną filmu zapisaną w pliku .mov lub .mp4 z użyciem kodeka H.264 w rozdzielczości 1080p (bez przeplotu) lub wyższej ze zintegrowanymi napisami w języku angielskim,

b) listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt zsynchronizowaną z kopią projekcyjną (dotyczy tylko filmów niepolskojęzycznych),

c) listę festiwali, na których film był do tej pory prezentowany z ewentualnym wskazaniem otrzymanych nagród,

d) informację, czy projekcja na Festiwalu będzie polską, europejską lub światową premierą.

21. W przypadku filmów pełnometrażowych dopuszczalne jest zgłoszenie kopii pokazowej w formacie DCP lub Blu-ray.

22. Kopię projekcyjną wraz z pozostałymi informacjami można wysłać za pomocą linku do pobrania pliku na adres festival@lff.lublin.pl lub pocztą/kurierem na pendrivie z plikiem na adres:

Kinoteatr Projekt

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12

20-007 Lublin

POLSKA

z dopiskiem „LFF”

23. Nieprzesłanie w wymaganym terminie materiałów wymienionych w pkt. 20 może skutkować usunięciem filmu z programu Festiwalu. Jednocześnie po przyjęciu kopii pokazowej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych kopii pokazowych tego samego filmu, jeżeli warunki czasowe i techniczne nie pozwolą w ocenie Organizatora na odpowiednie dostosowanie jej do projekcji na Festiwalu.

24. Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki pocztowej lub kurierskiej kopii pokazowej.

25. Przesłany nośnik staje się własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przenośnych dysków twardych z kopią DCP).

26. Organizator nie pobiera opłat za udział filmu w pokazach konkursowych lub pozakonkursowych.

27. Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych. Podmiot zgłaszający film udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik.

28. Organizator zapewnia autorowi/autorce filmu min. 2 bezpłatne noclegi w czasie trwania Festiwalu. Na prośbę autora/autorki Organizator może zapewnić dodatkowe noclegi dla max. 1 dodatkowej osoby z ekipy filmu. Przy uwzględnianiu próśb dotyczących dodatkowych noclegów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Liczba dodatkowych noclegów zależna będzie od dostępności wolnych miejsc.

29. Organizator nie pokrywa i nie refunduje kosztów podróży uczestników Festiwalu.

30. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach festiwalowych.

31. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę ich rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych na uczestnictwo w Festiwalu. Ponadto muszą wyznaczyć pełnoletniego opiekuna, który będzie z nimi uczestniczył w Festiwalu.

VI. NAGRODY

32. Filmy zakwalifikowane do konkursów ocenia Jury powołane przez Organizatora spośród wybitnych przedstawicieli świata filmu.

33. Obrady Jury będą miały charakter zamknięty. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

34. W każdym konkursie filmów krótkometrażowych przewidziana jest jedna nagroda. Zwycięzca każdego z tych konkursów otrzyma statuetkę Złotego Mrówkojada. Jury może również przyznać wyróżnienie lub wyróżnienia. Ich laureaci nie otrzymują jednak statuetki, a jedynie dyplom.

35. Reżyser/reżyserka, który/a otrzyma Grand Prix w konkursie FOKUS: PEŁNY METRAŻ poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

36. Jury przyznaje również wybranemu spośród wszystkich konkursowych filmów krótkometrażowych Grand Prix Konkursów Filmów Krótkometrażowych. Reżyser/reżyserka nagrodzonego w ten sposób filmu poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

37. Wysokość nagród finansowych, o których mowa w pkt. 35 i 36 zostanie ogłoszona po ogłoszeniu listy filmów zakwalifikowanych do Festiwalu. W obu przypadkach będzie to kwota nie mniejsza niż 4000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród finansowych (poza wspomnianymi w pkt. 35 i 36).

38. Dodatkowo, po głosowaniu, zostanie przyznany specjalny Złoty Mrówkojad Publiczności (wspólna kategoria dla wszystkich filmów prezentowanych w ramach pokazów konkursowych i pozakonkursowych).

39. Organizator przyznaje również wybranemu przez siebie filmowi Nagrodę im. Krzysztofa Szota.

40. Warunkiem otrzymania statuetki Złotego Mrówkojada jest obecność na Gali przedstawiciela filmu. W przeciwnym razie do laureata zostanie wysłany jedynie dyplom, a statuetkę będzie można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela w siedzibie Organizatora przez 3 miesiące od zakończenia Festiwalu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem.

41. Autorzy nagrodzonych filmów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości wręczenia nagród muszą przysłać na adres: festival@lff.lublin.pl krótkie (ok. 30 sek) nagranie wideo z podziękowaniem za otrzymanie nagrody niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej.

42. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

VII. INNE USTALENIA

43. Podmiot zgłaszający udziela Organizatorowi następujących licencji:

a) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlanie filmu w ramach Festiwalu i jego replik;

b) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach;

c) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment z filmu do 10% czasu filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem (druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media: radio, telewizja, kino itp.);

d) niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na przetłumaczenie listy dialogowej na język polski i projekcje filmów z polskimi napisami (dotyczy filmów niepolskojęzycznych).

44. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu. Podmiot zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi Podmiot Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

45. Zgłoszenie filmu do konkursów jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.

46. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

47. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

48. Za wiążącą uznaje się polską wersję regulaminu.

49. W razie sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu, prawem właściwym jest prawo polskie, a sprawy będą rozpoznawane przez sądy powszechne w Lublinie.

50. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

51. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych Autora jest Centrum Kultury w Lublinie (20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12) reprezentowanego przez Dyrektor – Aleksandra Szpechta. W placówce powołany jest Inspektor Ochrony Danych.

b) Dane osobowe Autora przetwarzane będą w celach:

- realizacji udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego,

- informacyjnych tzn. wysyłania informacji dotyczącej działalności programowej Centrum Kultury w Lublinie.

c) Odbiorcami danych osobowych Autora, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Dane osobowe Autora będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) Dane osobowe Autora nie będą podlegały profilowaniu.

f) Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Autor ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

h) Pomimo, że Autor dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, to jednak podanie ich jest warunkiem koniecznym udziału w programie Lubelskiego Festiwalu Filmowego.